- مهدي طرفي منيشدي /شهر بستان/البسیتین - http://www.mahdi-torfi.ir -

گزارش تصویری یک روز بارانی در شهر بستان

امروز ۹ دی ماه بنا به پیش بینی هواشناسی یک سامانه باراشی وارد کشور شده است و اکنون موجب باراندگی در شهر بستان شده است باراش باران موجب شادمانی مردم به خصوص کشاورزان شده است فیلم : 

IMG_7415 [1] IMG_7417 [2] IMG_7422 [3] IMG_7425 [4] IMG_7426 [5] IMG_7429 [6] IMG_7431 [7] IMG_7434 [8] IMG_7435 [9] IMG_7437 [10] IMG_7443 [11] IMG_7444 [12] IMG_7446 [13] IMG_7449 [14] IMG_7451 [15] IMG_7453 [16] IMG_7457 [17] IMG_7458 [18] IMG_7475 [19] IMG_7476 [20] IMG_7479 [21] IMG_7481 [22] IMG_7484 [23] IMG_7487 [24] IMG_7488 [25]

 

www.mahdi-torfi.ir [26]