- مهدي طرفي منيشدي /شهر بستان/البسیتین - http://www.mahdi-torfi.ir -

کاریکاتور دفاع از آهوی بومی منطقه بستان/ام الدبس

این کاریکاتور همانوطریکه مشاهده می فرمایید نشان از تلاش برادر گرامی و تلاشگر در عرصه محیط زیست این منطقه جناب آقای سید محمد باقر موسوی است که با کمترین امکانات در جهت ادای وظیفه محوله خود فعالیت می نماید که شایسته تقدیر است   hvd.jpg;hjv3 (1) [1]

www.mahdi-torfi.ir [2]

[3] [4]