- مهدي طرفي منيشدي /شهر بستان/البسیتین - http://www.mahdi-torfi.ir -

لایوم کیومک یا اباعبدالله/گزارش تصویری از عاشورای حسینی۱۴۴۱ در شهر بستان

بار دیگر روز عاشورای حسینی از راه رسید و دوستداران و دلدادگان اباعبدالله الحسین(ع) برای اقامه باشکوه‌ عزای پسر فاطمه(س) سنگ تمام گذاشته و خون گریستند. در زیر گزارش تصویری از مراسمات عزاداری (شبیه خوانی -سینه زنی -مقتل خوانی-نماز ظهر عاشورا ) حضورتان تقدیم می گردد . (التماس دعا)

در ضمن سعی خواهد شد تصاویر دیگر دوربینها در این سایت منتشر خواهد شد

IMG_243319a3af44d98d1304.jpg [1]
IMG_2462c7df8acb26963b9c.jpg [2]
IMG_24631dd1dcd5ef72fc71.jpg [3]
IMG_2464761d5e4600643917.jpg [4]
IMG_246674074f7521ba383a.jpg [5]
IMG_24676869e78dda3829f8.jpg [6]
IMG_24685aee42c22575c65a.jpg [7]
IMG_2470f7c857cb224744e4.jpg [8]
IMG_247136a6cd441cedb84d.jpg [9]
IMG_24725ac8e3292ed9a7bc.jpg [10]
IMG_2473ebc02478418aa2bd.jpg [11]
IMG_2478c669ed14856fa3ba.jpg [12]
IMG_24793af2ca06b3b8bb5e.jpg [13]
IMG_2480a2feb5997a45b1bb.jpg [14]
IMG_2481f72fda1cb9efa48d.jpg [15]
IMG_248236c1dd972d676ec3.jpg [16]
IMG_2489d5cf4799fc42f36c.jpg [17]
IMG_24917320550b8a8188b7.jpg [18]
IMG_2493700b156892861cce.jpg [19]
IMG_24942364152bb1497f59.jpg [20]
IMG_24951442568814bd2e8c.jpg [21]
IMG_2496ede0ecfb69c08d84.jpg [22]
IMG_2498a5417f89b18951e7.jpg [23]
IMG_2499cd3daf54493bab3f.jpg [24]
IMG_2502324b21ad4688f787.jpg [25]
IMG_2504d024fb85894a22a1.jpg [26]
IMG_2505bccb8f8f715ed748.jpg [27]
IMG_2506a7ddf532dea0dda6.jpg [28]
IMG_25079482c212f927f92c.jpg [29]
IMG_25082e5d8d17d738ebff.jpg [30]
IMG_251374e3895d415c2f33.jpg [31]
IMG_251844a744c0a74c8b8c.jpg [32]
IMG_2521dbcf54183c3e7401.jpg [33]
IMG_2522a46e06bb8758390d.jpg [34]
IMG_25239e628c2fbafe8888.jpg [35]
IMG_2524ba4da46fef6a6744.jpg [36]
IMG_252584f46dd0f49adb41.jpg [37]
IMG_252739cee900ade8d479.jpg [38]
IMG_2528fb3c4fe69a026076.jpg [39]
IMG_25304f2595559c6f3b85.jpg [40]
IMG_2533a19cc4ae1a38467b.jpg [41]
IMG_253580cd6dce0f8f7b7d.jpg [42]
IMG_2595.jpg [43]
IMG_2597.jpg [44]
IMG_2598.jpg [45]
IMG_2600.jpg [46]
IMG_2601.jpg [47]
IMG_2602.jpg [48]
IMG_2606.jpg [49]
IMG_2607.jpg [50]
IMG_2609.jpg [51]
IMG_2612.jpg [52]
IMG_2614.jpg [53]
IMG_2615.jpg [54]
IMG_26169ac432249a035264.jpg [55]
IMG_26184cd881c9c73ecb00.jpg [56]
IMG_26203d6e1b662820380d.jpg [57]
IMG_262165574c1afa302db3.jpg [58]
IMG_26220a3c4027128d2088.jpg [59]
IMG_2623093893b20f9c3d38.jpg [60]
IMG_2624.jpg [61]
IMG_2628c3454d6ea155467b.jpg [62]
IMG_2629.jpg [63]
IMG_26308abd6b42ac69c6e7.jpg [64]
IMG_2631fa08b40c2f37d760.jpg [65]
IMG_2632.jpg [66]
IMG_2633.jpg [67]
IMG_2635.jpg [68]
IMG_2636.jpg [69]
IMG_2637.jpg [70]
IMG_2639.jpg [71]
IMG_2641.jpg [72]
IMG_2642.jpg [73]
IMG_2644.jpg [74]
IMG_2646.jpg [75]
IMG_2648.jpg [76]
IMG_2649.jpg [77]
IMG_2650.jpg [78]
IMG_2653.jpg [79]
IMG_2654.jpg [80]
IMG_26571152bc35cf1c5d8e.jpg [81]
IMG_265896e6ace47fef5182.jpg [82]
IMG_26617cdec569d95bc89f.jpg [83]
IMG_26624c887af635218d1f.jpg [84]
IMG_26203b484190a22029d3.jpg [85]
IMG_262114960ceca585bf0a.jpg [86]
IMG_2622888137f3539645a0.jpg [87]
IMG_2623683fab2930307245.jpg [88]
IMG_2624d2b7505cab0971c7.jpg [89]
IMG_2628e59dfb2322b3f4d7.jpg [90]
IMG_262971d04784e09bf3c3.jpg [91]
IMG_26309ff98a8b9a13ffb9.jpg [92]
IMG_263186ed0ec09fb3d3a8.jpg [93]
IMG_26320ad1c33011bae63e.jpg [94]
IMG_26336ad6c5079862c526.jpg [95]
IMG_2635c58c720a48e888c2.jpg [96]
IMG_263636a38dedadfa2018.jpg [97]
IMG_26378915d582928cd292.jpg [98]
IMG_26397c06d1f9c86d93f4.jpg [99]
IMG_26413f8989500aa39782.jpg [100]
IMG_2642537eb3f29d97c331.jpg [101]
IMG_2644094376164f3fc040.jpg [102]
IMG_2646a4cf51bb96f38fbe.jpg [103]
IMG_26480904aa24f3f5c206.jpg [104]
IMG_2649be3b9c53dfc10025.jpg [105]
IMG_2650ef055c65d6d17065.jpg [106]
IMG_2653712cb74e546f0a5e.jpg [107]
IMG_2654313e21b46839b6ba.jpg [108]
IMG_26570609306a480755ab.jpg [109]
IMG_2658ccf162a1468fca2a.jpg [110]
IMG_26610bc61449f0ed2de6.jpg [111]
IMG_26621e80dc58e8370e82.jpg [112]
IMG_26635e81dd914ceb1c67.jpg [113]
IMG_2664f66a53f527003bf6.jpg [114]
IMG_2667.jpg [115]
IMG_2670.jpg [116]
IMG_2672.jpg [117]
IMG_26734e6fc712791cd4a6.jpg [118]
IMG_2674803758db0e9b1a7a.jpg [119]
IMG_26755bdaa7e564e7fef2.jpg [120]
IMG_2676203fad322a57a1c8.jpg [121]
IMG_2677409072d1ffaf1b25.jpg [122]
IMG_2678535921ef2a4adb66.jpg [123]
IMG_2680a4ed1df58f494892.jpg [124]
IMG_2681.jpg [125]
IMG_2682.jpg [126]
IMG_2683.jpg [127]
IMG_2685.jpg [128]
IMG_2686.jpg [129]
IMG_2688.jpg [130]
IMG_2690.jpg [131]
IMG_2692.jpg [132]
IMG_2693.jpg [133]
IMG_2694.jpg [134]
IMG_2695.jpg [135]
IMG_2697.jpg [136]
IMG_2698.jpg [137]
IMG_2699.jpg [138]
IMG_2700.jpg [139]
IMG_2701.jpg [140]
IMG_2703.jpg [141]
IMG_2704.jpg [142]
IMG_2707.jpg [143]
IMG_2708.jpg [144]
IMG_2710.jpg [145]
IMG_2713.jpg [146]
IMG_2715.jpg [147]
IMG_2720.jpg [148]
IMG_2723.jpg [149]
IMG_2725.jpg [150]
IMG_2733.jpg [151]
IMG_2739.jpg [152]
IMG_2740.jpg [153]
IMG_2741.jpg [154]
IMG_2742.jpg [155]
IMG_2743.jpg [156]
IMG_2746.jpg [157]
IMG_2749.jpg [158]
IMG_2752.jpg [159]
IMG_2754.jpg [160]
IMG_2755.jpg [161]
IMG_2759.jpg [162]
IMG_2760.jpg [163]
IMG_2763.jpg [164]
IMG_2765.jpg [165]
IMG_2766.jpg [166]
IMG_2767.jpg [167]
IMG_2768.jpg [168]
IMG_2770.jpg [169]
IMG_2771.jpg [170]
IMG_2773.jpg [171]
IMG_2779.jpg [172]
IMG_2780.jpg [173]
IMG_2783.jpg [174]
IMG_2785.jpg [175]
IMG_2787.jpg [176]
IMG_2788.jpg [177]
IMG_2789.jpg [178]
IMG_2790.jpg [179]
IMG_2792.jpg [180]
IMG_2793.jpg [181]
IMG_2794.jpg [182]
IMG_2795.jpg [183]
IMG_2796.jpg [184]
IMG_2797.jpg [185]
IMG_2799.jpg [186]
IMG_2800.jpg [187]
IMG_2803.jpg [188]
IMG_2804.jpg [189]
IMG_2805.jpg [190]
IMG_2806.jpg [191]
IMG_2808.jpg [192]
IMG_2809.jpg [193]
IMG_2810.jpg [194]
IMG_2811.jpg [195]
IMG_2812.jpg [196]
IMG_2813.jpg [197]
IMG_2815.jpg [198]
IMG_2816.jpg [199]
IMG_2817.jpg [200]
IMG_2819.jpg [201]
IMG_2820.jpg [202]
IMG_2821.jpg [203]
IMG_2823.jpg [204]
IMG_2827.jpg [205]
IMG_2828.jpg [206]
IMG_2836.jpg [207]
IMG_2839.jpg [208]
IMG_2841.jpg [209]
IMG_2844.jpg [210]
IMG_2846.jpg [211]
IMG_2850.jpg [212]
IMG_2851.jpg [213]
IMG_2853.jpg [214]
IMG_2856.jpg [215]
IMG_2858.jpg [216]
IMG_2861.jpg [217]
IMG_2862.jpg [218]
IMG_2863.jpg [219]
IMG_2865.jpg [220]
IMG_2866.jpg [221]
IMG_2867.jpg [222]
IMG_2870.jpg [223]
IMG_2873.jpg [224]
IMG_2877.jpg [225]
IMG_2882.jpg [226]
IMG_2883.jpg [227]
IMG_2884.jpg [228]
IMG_2885.jpg [229]
IMG_2886.jpg [230]
IMG_2887.jpg [231]
IMG_2888.jpg [232]
IMG_2889.jpg [233]
IMG_2890.jpg [234]
IMG_2891.jpg [235]
IMG_2892.jpg [236]
IMG_2893.jpg [237]
IMG_2894.jpg [238]
IMG_2895.jpg [239]
IMG_2896.jpg [240]
IMG_2898.jpg [241]
IMG_2900.jpg [242]
IMG_2901.jpg [243]
IMG_2902.jpg [244]
IMG_2903.jpg [245]
IMG_2904.jpg [246]
IMG_2907.jpg [247]
IMG_2908.jpg [248]
IMG_2909.jpg [249]
IMG_2916.jpg [250]
IMG_2920.jpg [251]
IMG_2923.jpg [252]
IMG_2924.jpg [253]
IMG_2925.jpg [254]
IMG_2926.jpg [255]
IMG_2928.jpg [256]
IMG_2929.jpg [257]
IMG_2942.jpg [258]
IMG_2945.jpg [259]
IMG_2946.jpg [260]
IMG_2952.jpg [261]
IMG_2953.jpg [262]
IMG_2958.jpg [263]
IMG_2962.jpg [264]
IMG_2963.jpg [265]
IMG_2964.jpg [266]
IMG_2970.jpg [267]
IMG_2972.jpg [268]
IMG_2973.jpg [269]
IMG_2975.jpg [270]
IMG_2977.jpg [271]
IMG_2978.jpg [272]
IMG_2983.jpg [273]
IMG_2985.jpg [274]
IMG_2986.jpg [275]
IMG_2988.jpg [276]
IMG_2991.jpg [277]
IMG_2992.jpg [278]
IMG_2995.jpg [279]
IMG_2996.jpg [280]
IMG_2999.jpg [281]
IMG_3003.jpg [282]
IMG_3005.jpg [283]
IMG_3006.jpg [284]
IMG_3008.jpg [285]
IMG_3009.jpg [286]
IMG_3011.jpg [287]
IMG_3012.jpg [288]
IMG_3013.jpg [289]
IMG_3014.jpg [290]
IMG_3016.jpg [291]
IMG_3025.jpg [292]
IMG_3026.jpg [293]
IMG_3027.jpg [294]
IMG_3028.jpg [295]
IMG_3029.jpg [296]
IMG_3032.jpg [297]
IMG_3034.jpg [298]
IMG_3037.jpg [299]
IMG_3039.jpg [300]
IMG_3041.jpg [301]
IMG_3043.jpg [302]
IMG_3047.jpg [303]
IMG_3050.jpg [304]
IMG_3058.jpg [305]
IMG_3060.jpg [306]
IMG_3065.jpg [307]
IMG_3066.jpg [308]
IMG_3069.jpg [309]
IMG_3071.jpg [310]
IMG_3074.jpg [311]
IMG_3076.jpg [312]
IMG_3079.jpg [313]
IMG_3081.jpg [314]
IMG_3083.jpg [315]
IMG_3086.jpg [316]
IMG_3091.jpg [317]
IMG_3095.jpg [318]
IMG_3097.jpg [319]
IMG_3098.jpg [320]
IMG_3099.jpg [321]
IMG_3100.jpg [322]
IMG-20190910-WA0032.jpg [323]
IMG-20190910-WA0033.jpg [324]
IMG-20190910-WA0034.jpg [325]
IMG-20190910-WA0035.jpg [326]
IMG-20190910-WA0036.jpg [327]
IMG-20190910-WA0037.jpg [328]
IMG-20190910-WA0038.jpg [329]
IMG-20190910-WA0039.jpg [330]
IMG-20190910-WA0040.jpg [331]
IMG-20190910-WA0041.jpg [332]
IMG-20190910-WA0042.jpg [333]
IMG-20190910-WA0043.jpg [334]
IMG-20190910-WA0044.jpg [335]
IMG-20190910-WA0045.jpg [336]
IMG-20190910-WA0046.jpg [337]
IMG-20190910-WA0047.jpg [338]
IMG-20190910-WA0048.jpg [339]
IMG-20190910-WA0049.jpg [340]
IMG-20190910-WA0050.jpg [341]
IMG-20190910-WA0051.jpg [342]
IMG-20190910-WA0052.jpg [343]
IMG-20190910-WA0053.jpg [344]
IMG-20190910-WA0054.jpg [345]
IMG-20190910-WA0056.jpg [346]
IMG-20190910-WA0057.jpg [347]
IMG-20190910-WA0058.jpg [348]
IMG-20190910-WA0059.jpg [349]
IMG-20190910-WA0060.jpg [350]
IMG-20190910-WA0061.jpg [351]
IMG-20190910-WA0062.jpg [352]
IMG-20190910-WA0063.jpg [353]
IMG-20190910-WA0064.jpg [354]
IMG-20190910-WA0065.jpg [355]
IMG-20190910-WA0066.jpg [356]
IMG-20190910-WA0067.jpg [357]
IMG-20190910-WA0068.jpg [358]
IMG-20190910-WA0069.jpg [359]
IMG-20190910-WA0070.jpg [360]
IMG-20190910-WA0071.jpg [361]
IMG-20190910-WA0072.jpg [362]
IMG-20190910-WA0073.jpg [363]
IMG-20190910-WA0074.jpg [364]

www.mahdi-torfi.ir [365]

[366] [367]