- مهدي طرفي منيشدي /شهر بستان/البسیتین - https://www.mahdi-torfi.ir -

تصاویر زیبا از آهوی ریم کرخه (میشداغ -بستان)

تصاویر زیبا از آهوی ریم کرخه (میشداغ -بستان) تهیه شده توسط یک محیط بان  تلاشگر از شهر بستان به نام سید محمد باقر موسوی که متاسفانه چندی پیش به دلایلی اخراج شده است

www.mahdi-torfi.ir [1]

[2] [3]