- مهدي طرفي منيشدي /شهر بستان/البسیتین - https://www.mahdi-torfi.ir -

تصاویر دیدنی از رودخانه پر آب شهر بستان

این روزها با توجه به بارش های مناسب ، رودخانه کرخه بستان شاهد افزایش دبی آب و پر شدن آن هستیم که در طول مسیر این رودخانه به جهت پر آبی جلوه هایی زیبا و دیدنی از خود نمایان کرده است این زیبایی ها را در قالب چند عکس در زیر تقدیم حضورتان می گردد

_e597874db0ceb15b.jpg [1]
_3fc0d97bccd557a9.jpg [2]
_705549f13623027e.jpg [3]
_541a76372db875f2.jpg [4]
_b2ef49608ea51e0c.jpg [5]
_6f9a5ca091fda820.jpg [6]
_fe83d9626ecb7bf6.jpg [7]
_1b5725cb06a7fb7a.jpg [8]
_73fbcbd9c1a00d40.jpg [9]
_53aad0dc17734acd.jpg [10]
_8f6e677b72be3f16.jpg [11]
_69877c21c08d3133.jpg [12]
_29f01cc439a6473f.jpg [13]
_.jpg [14]

www.mahdi-torfi.ir [15]

[16] [17]