- مهدي طرفي منيشدي /شهر بستان/البسیتین - https://www.mahdi-torfi.ir -

مولودی خوانی مداح اهل بیت جعفر منابی در مراسم امام رضا ع بستان

مولودی خوانی مداح اهل بیت جعفر منابی  در مراسم امام رضا ع  در مسجد جامع بستان

www.mahdi-torfi.ir [1]

[2] [3]